FÓRUM OPTONIKA 2020 - ZRUŠENO

Doprovodný program je pořádán ve spolupráci s Českou a Slovenskou společností pro fotoniku. Hlavním odborným garantem je paní doktorka Dagmar Senderáková, CSc.

Fórum nabídne odborníkům, obchodníkům, ale i široké veřejnosti, vše z oborů optiky a fotoniky. Diskutovanými tématy budou lasery a jejich využití ve výzkumu, senzory, optické vlnovody, fotonická komunikace a fotonické sítě, analýza a využití nanostruktur a mnoho dalších.

Doprovodný program je podpořen silným zastoupením vystavovatelů, kteří Vám představí to nejnovější z oboru. Seznam vystavovatelů z oboru „Lasery, fotonika a jemná mechanika“ je zde.

Fórum bude probíhat v hale F, expozice F 2.31. Program fóra viz níže.  

ÚTERÝ  17. 3. 2020
10:00-11:00

Otvorenie FÓRA OPTONIKA a úvodná prednáška
RNDr. Dagmar Senderáková, CSc., FMFI UK, Bratislava
Informácia o Českej a Slovenskej spoločnosti pre fotoniku, ktorá zabezpečuje Fórum OPTONIKA. Krátke zoznámenie sa s fotonikou, ktorá je súčasťou výskumu, praktických aplikácií a aj každodenného života jednotlivca. Krátky prehľad výsledkov fotoniky, považovaných podľa Laser Focus World v roku 2019 za dôležité.

11:00-11:30

Fotorefraktivita: mechanizmus, materiály a praktické využitie
Doc. Ing. Norbert Tarjányi, Ph.D., KF FEIT UNIZA, Žilina
Materiály, ktoré vplyvom osvetlenia zmenia index lomu v osvetlenej oblasti, možno vo všeobecnosti označiť za fotorefraktívne. Zmena indexu lomu je za určitých podmienok vratná, čo umožňuje jav využiť mnohorakým spôsobom. V prednáške budú bližšie opísané niektoré zaujímavé aplikácie využívajúce fotorefraktivitu materiálu.

11:30-12:00

Vláknové sondy na báze Fabryho-Pérotovho interferometra
Ing. Matej Goraus, Ph.D., KF FEIT UNIZA, Žilina
Polymérne sondy pripravené 3D litografiou integrované na konci optického vlákna otvárajú nové možnosti veľmi citlivého snímania rôznych fyzikálnych veličín. Predstavené sondy budú zamerané na snímanie magnetických polí s vysokým rozlíšením až na úrovni submikrometrov.

12:00-12:30

3D delič integrovaný na optické vlákno a ďalšie 3D fotonické prvky
Prof. Ing. Dušan Pudiš, Ph.D., KF FEIT UNIZA, Žilina
Moderné 3D submikrometrové laserové technológie založené na polyméroch otvárajú novú platformu pre výrobu fotonických prvkov. Jedným zo zaujímavých prvkov, ktoré doteraz boli predstavené len planárnymi technológiami je napr. 3D Y-delič.

12:30-13:00

Síly světla ve vesmíru i mikrosvětě
Ing. Petr Jákl, Ph.D., ÚPT AV ČR, v.v.i., Brno
Světelné svazky při interakci s objekty vyvolávají mechanické působení, které můžeme využít v široké škále lidské činnosti. Přednáška populární formou představí historii i současnost zkoumání silového působení světla na objekty ve vesmíru i na částice a živé objekty v mikrosvětě.

13:00-13:30

Optické atomové hodiny s laserem zchlazenými ionty pro redefinici jednotky 1 sekunda
Ing. Ondřej Číp, Ph.D., ÚPT AV ČR, v.v.i., Brno
Definice i realizace jednotky času je založena na atomových hodinách se zchlazenými atomy Cesia. Současný celosvětový výzkum, jehož se účastní i Česká republika, však směřuje k realizaci tzv. optických atomových hodin, jejichž přesnost i stabilita je až 1000x vyšší než jsou současné nejpřesnější atomové hodiny. Přednáška přináší přehled principů od hodin atomových až k hodinám optickým s laserem zchlazenými ionty.

13:30-14:00

Evropská metrologická síť pro přesný čas
Mgr. Lenka Pravdová, Ph.D., ÚPT AV ČR, v.v.i., Brno
S rozvojem technologií výroby a implementace optických vláken vznikla i možnost porovnávání optické frekvence na velké vzdálenosti a to využitím fotonické sítě. Přednáška přináší náhled na stávající stav sítě fotonických vláken napříč Evropou i vizi blízké budoucnosti.

STŘEDA  18. 3. 2020
10:00-10:30

Holografia okolo nás
RNDr. Dagmar Senderáková, CSc.,  FMFI UK, Bratislava
Pojem “hologram” je dnes až priveľmi často používaný. Cieľom prednášky je pripomenúť holografický záznam zrodený prácou Denisa Gabora a jeho vlastnosti.

10:30-11:00

Senzory na bázi Blochových povrchových vln
Ing. Michal Gryga, FEI VŠB TUO Ostrava
Přednáška pojednává o optických senzorech na bázi Blochových povrchových vln. Budou představeny základní principy činnosti takovýchto senzorů a budou diskutovány jejich výhody a nevýhody oproti senzorům využívajících jevu povrchové plazmonové rezonance.

11:00-11:30

Optické měřicí metody s aktivními prvky
RNDr. Pavel Pavlíček, SLOUP a FU AV ČR, Olomouc
V konstrukci optických 3D senzorů používáme protahování optického vlákna a elektricky laditelnou čočku. To umožňuje měřit tvar předmětů bez mechanického skenování.

11:30-12:00

Vývoj tenkých vrstev pro optické teleskopy
Mgr. Lukáš Václavek, SLOUP a FU AV ČR, Olomouc
Přednáška se bude zabývat vlivem depozičních podmínek a následného tepelného zpracování na strukturu, optické a mechanické vlastnosti optických tenkých filmů HfO2.

12:00-12:30

Využití kamer pro komunikaci ve viditelném světle
Ing. Stanislav Vítek, Ph.D., FEL ČVUT, Praha
Oblast viditelného světla je progresivně využívána pro komunikaci všude tam, kde je komunikace pomocí jiných fyzických vrstev (např. metalické nebo optické vedení) obtížná nebo málo flexibilní. Výhodou je také velká šířka pásma a nezatíženost licencemi. V příspěvku představíme využití běžných kamer, jako jsou např. v mobilním telefonu, v typických aplikacích jako je navigace uvnitř budov.

12:30-13:00

Aktuální trendy v kompresi obrazu a videa
Ing. Karel Fliegel, Ph.D., FEL ČVUT, Praha
Přednáška se zaměřuje na přehled aktuálních trendů v oblasti komprese obrazu a videa, zejména pak na standardizační aktivity JPEG a MPEG. Vedle komprese konvenčních obrazových dat budou popsány přístupy pro speciální obrazové modality jako je světelné pole, mračno bodů a digitální holografie.

13:00-13:30

Obrazová fotonika (nejen) v kosmických aplikacích
Prof. Petr Páta, FEL ČVUT, Praha
Přednáška bude zaměřena na základní principy obrazové fotoniky. Bude představen historický vývoj. Vybrané kosmické aplikace zahrnují detekce meteorů, celooblohové kamery a hyperspektrální kamery.

13:30-14:00

Nové optické zesilovače pro vysokokapacitní optické komunikační systémy založené na bizmutu
Ing. Jiří Šmejcký, FEL ČVUT, Praha
V současné době se používají optické zesilovače pro vysokokapacitní optické komunikační systémy v úzké spektrální oblasti 1530–1560 nm, určené šířkou pásma zisku erbiem dopovaných vláknových zesilovačů (EDFA) nebo erbiem dopovaných optických plošných zesilovačů (EDPA) jako aktivní rovinné vlnovody integrované struktury. Je však možné zvýšit oblast vlnové délky až na 1610 nm, kde jsou optické ztráty telekomunikačních vláken menší než 0,3 dB na km, pokud jsou k dispozici vhodné optické zesilovače. V tomto ohledu má vývoj nových optických zesilovačů pracujících v této spektrální oblasti velký význam. Článek shrnuje výsledky výzkumu nových optických zesilovačů založených na optických aktivních vlnovodech dopovaných Er, Yb a Bi ionty a možnosti aplikace pro rozšíření optické šířky pásma z 1530 na 1610 nm.

ČTVRTEK  19. 3. 2020
10:00-10:30

Parametry atmosférického přenosového prostředí pro optické bezkabelové systémy
Doc. Ing. Lucie Hudcová, Ph.D., FEKT UREL VUT, Brno
Optické bezkabelové systémy, ať už se jedná o komunikační, monitorovací, nebo například měřicí systémy, fungující v atmosférickém prostředí, jsou ovlivňovány vlastnostmi tohoto přenosového media. Pro správné vyhodnocení získaných informací z bezkabelových systémů je tedy potřeba kvantifikovat míru ovlivnění optických svazků atmosférickým přenosovým prostředím.

10:30-11:00

Radiace působící na solární články
Ing. Nikola Papež, FEKT UF VUT, Brno
Co je to radiace, jak jí dělíme a jak moc škodí solárním článkům? Přednáška vás provede od obecných poznatků až k technologickým novinkám, zejména v oblasti ionizujícího záření působícího na fotovoltaické články ve vesmíru i mimo něj a seznámí vás s více i méně známými fakty. Popíše kdy a v jakých podmínkách má smysl solární články provozovat. Uvidíte také i aktuální výsledky, jak může solární článek po silné dávce gama záření vypadat.

11:00-11:30

Skenovací optická mikroskopie blízkého pole: překročení limitů rozlišení
Mgr. Dinara Sobola, Ph.D., FEKT UF VUT, Brno
Skenovací optická mikroskopie blízkého pole umožňuje překonat difrakční limit v optických měřeních. Optické vlastnosti povrchu a oblasti blízkého povrchu lze studovat navíc ke morfologii povrchu. Tato prezentace je věnována aplikaci skenovací optické mikroskopie blízkého pole ve vědě o materiálech a její kombinaci s dalšími mikroskopickými technikami.

11:30-12:00

Plazmóny a ich využitie v modernom svete
doc. Ing. Jaroslav Kováč, Ph.D., ÚEF FEI STU, Bratislava
Plazmóny alebo z nich odvodené plazmonické polaritóny sú využívané už stovky rokov v rôznych odvetviach umeleckej činnosti, no až posledných 100 rokov sa o ne zaujímajú aj vedci v súvislosti s ich využitím na rôzne vedecké a praktické aplikácie. Vďaka týmto kvázičasticiam poznáme rôzne citlivé biosenzory alebo SERS, ktoré zvyšujú kvalitu výskumu a života ľudstva v modernom svete.

12:00-12:30

Trendy v TV obrazovkách: LED, OLED, QLED
doc. Ing. Martin Weis, DrSc., ÚEF FEI STU, Bratislava
Posledné desaťročie nastúpili nové technológie aj do TV obrazoviek. LCD obrazovky vystriedali skratky ako LED, OLED, QLED? Vieme ale čo to znamená? Prečo sa používajú nanotechnológie a nové materiály? Sú organické polovodiče tou správnou voľbou alebo je lepšie zvoliť technológiu kvanotvých bodov (polovodičových nanočastíc)?

12:30-13:00

Aplikace pevnolátkových pulzních laserů: jak přenést megawatty optickými vlákny
Ing. Jan Vanda, Ph.D., HiLASE Centrum FZÚ AV ČR, v. v. i., Praha
Pro širší využití pevnolátkových laserů v aplikacích jako mikroobrábění nebo povrchové tváření je nutnou podmínkou flexibilní a účinný přenos laserových pulzů od zdroje k opracovávanému materiálu. Nejvhodnějším prostředkem pro tento účel jsou optická vlákna, jak ale vtěstnat obrovské výkony do nosiče o tlouštce desetin milimetru?

Reportáž z veletrhu AMPER 2019

 

 

AMPER na Facebooku


Úvod / PROGRAM / FÓRUM OPTONIKA 2020


object(TerinvestOwnEvent)#10 (47) { ["presentationCz:protected"]=> NULL ["presentationEn:protected"]=> NULL ["presentationDe:protected"]=> NULL ["ticketParam:protected"]=> string(0) "" ["db:protected"]=> object(DB_Actual)#11 (14) { ["Host:protected"]=> string(9) "localhost" ["Database:protected"]=> string(13) "terinvest_com" ["User:protected"]=> string(13) "terinvest_com" ["Password:protected"]=> string(12) "81a77efb0ef7" ["PersistentConnection"]=> bool(true) ["character_set_client"]=> string(4) "utf8" ["character_set_connection"]=> string(4) "utf8" ["character_set_results"]=> string(4) "utf8" ["Result_type"]=> int(1) ["Halt_On_Error"]=> string(3) "yes" ["Debug"]=> int(1) ["Debug_output"]=> string(0) "" ["Link_ID"]=> int(0) ["Query_ID"]=> int(0) } ["io:protected"]=> object(InputOutput)#12 (0) { } ["data:protected"]=> NULL ["colMapping:protected"]=> array(31) { [0]=> string(6) "active" [1]=> string(15) "show_event_info" [2]=> string(8) "event_id" [3]=> string(8) "facebook" [4]=> string(7) "twitter" [5]=> string(9) "date_from" [6]=> string(7) "date_to" [7]=> string(7) "deleted" [8]=> string(14) "description_cz" [9]=> string(14) "description_en" [10]=> string(14) "description_de" [11]=> string(18) "presentation_en_id" [12]=> string(18) "presentation_cz_id" [13]=> string(18) "presentation_de_id" [14]=> string(7) "name_cz" [15]=> string(7) "name_en" [16]=> string(7) "name_de" [17]=> string(8) "place_cz" [18]=> string(8) "place_en" [19]=> string(8) "place_de" [20]=> string(14) "ean_on_tickets" [21]=> string(7) "photo_1" [22]=> string(7) "photo_2" [23]=> string(7) "photo_3" [24]=> string(7) "photo_4" [25]=> string(7) "photo_5" [26]=> string(7) "photo_6" [27]=> string(7) "photo_7" [28]=> string(7) "photo_8" [29]=> string(7) "photo_9" [30]=> string(8) "photo_10" } ["saveMapping:protected"]=> array(31) { [0]=> string(6) "active" [1]=> string(15) "show_event_info" [2]=> string(8) "event_id" [3]=> string(8) "facebook" [4]=> string(7) "twitter" [5]=> string(9) "date_from" [6]=> string(7) "date_to" [7]=> string(7) "deleted" [8]=> string(14) "description_cz" [9]=> string(14) "description_en" [10]=> string(14) "description_de" [11]=> string(18) "presentation_en_id" [12]=> string(18) "presentation_cz_id" [13]=> string(18) "presentation_de_id" [14]=> string(7) "name_cz" [15]=> string(7) "name_en" [16]=> string(7) "name_de" [17]=> string(8) "place_cz" [18]=> string(8) "place_en" [19]=> string(8) "place_de" [20]=> string(14) "ean_on_tickets" [21]=> string(7) "photo_1" [22]=> string(7) "photo_2" [23]=> string(7) "photo_3" [24]=> string(7) "photo_4" [25]=> string(7) "photo_5" [26]=> string(7) "photo_6" [27]=> string(7) "photo_7" [28]=> string(7) "photo_8" [29]=> string(7) "photo_9" [30]=> string(8) "photo_10" } ["id:protected"]=> string(2) "25" ["curl:protected"]=> NULL ["dir:protected"]=> string(24) "common/images/events/25/" ["dirDB:protected"]=> string(3) "25/" ["reflect:protected"]=> object(ReflectionClass)#13 (1) { ["name"]=> string(17) "TerinvestOwnEvent" } ["event_id"]=> string(2) "25" ["presentation_cz_id"]=> string(1) "5" ["presentation_en_id"]=> string(2) "42" ["presentation_de_id"]=> string(4) "1562" ["place_cz"]=> string(18) "Výstaviště Brno" ["place_en"]=> string(22) "Brno Exhibition Centre" ["place_de"]=> string(42) "Выставочный центр Брно" ["date_from"]=> string(10) "2021-03-16" ["date_to"]=> string(10) "2021-03-19" ["name_cz"]=> string(5) "Amper" ["name_en"]=> string(5) "Amper" ["name_de"]=> string(5) "Amper" ["description_cz"]=> string(118) "28. Mezinárodní veletrh
elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení" ["description_en"]=> string(124) "28th International Trade Fair of Electrotechnics, Energetics, Automation, Communication, Lighting, and Security Technologies" ["description_de"]=> string(207) "28-я mеждународная выставка электротехники, энергетики, автоматизации, коммуникации, светотехники и безопасности" ["active"]=> string(1) "0" ["deleted"]=> string(1) "0" ["facebook"]=> string(0) "" ["twitter"]=> string(0) "" ["photo_1"]=> string(34) "25/1587635884amper_header-2021.jpg" ["photo_2"]=> string(0) "" ["photo_3"]=> string(0) "" ["photo_4"]=> string(0) "" ["photo_5"]=> string(0) "" ["photo_6"]=> string(0) "" ["photo_7"]=> string(0) "" ["photo_8"]=> string(0) "" ["photo_9"]=> string(0) "" ["photo_10"]=> string(0) "" ["ean_on_tickets"]=> string(1) "0" ["show_event_info"]=> string(1) "1" ["pictogram"]=> NULL ["text_date"]=> string(13) "16.-19.3.2021" }

28. Mezinárodní veletrh
elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení

16.-19.3.2021

Místo konání: Výstaviště Brno


Hlavní navigace:

Amper