FÓRUM OPTONIKA 2018

Fórum pořádala společnost Terinvest ve spolupráci s Českou a Slovenskou společností pro fotoniku, hlavním odborným garantem byla paní doktorka Dagmar Senderáková, CSc. Fórum nabídlo odborníkům, obchodníkům, ale i široké veřejnosti, vše z oborů optiky a fotoniky.

..............................................................................................................................................................................................................................

PROGRAM:

Úterý, 20.3.2018

10:00 Spinová fotonika

Polarizace, absorpce a emise světla souvisí s elektronovým spinem. Přednáška je věnována využití spinu elektronu, který je klíčem k řešení mnoha problémů fotoniky a optoelektroniky, jako jsou kvantové komunikační systémy, přenos a ochrana informací, optická manipulace s malými částicemi, atd. (Dinara Sobola, Ph.D., VUT v Brně)

10:30 Magnetooptická Kerrova mikroskopie

Přednáška bude věnována magnetooptické Kerrově mikroskopii, experimentální technice, která je často využívána k pozorování magnetických domén na površích magnetických materiálů. V prezentaci bude diskutován základní princip metody společně s jejími hlavními výhodami a nevýhodami a dále budou následovat ukázky magnetických domén na materiálech vykazujících různou magnetickou anizotropii. (Mgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D., Katedra fyziky, VŠB-TU Ostrava)

11:00 Optické 3D měřicí metody

Optické 3D měřicí metody se používají  pro přesné měření tvaru předmětů. Měří bezkontaktně a rychlostí světla, tak kde jsou ještě problémy? (RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D., SLO UP a FZÚ AV ČR, v.v.i., OLomouc)

11:30 Česká stopa v astrofyzice

Vesmír a jeho tajemství už mnoho let pomáhají rozlousknout i čeští vědci. Ti přispívají nejen badatelstvím a výzkumem, ale i konstrukcí teleskopů na opačné straně planety. Vysokoenergetické kosmické záření je totiž jeden z potenciálně nejzajímavějších nositelů informace z hlubokého vesmíru a detektory z Olomouce se zaměřují právě na jejich zachycení. To vše se dozvíte v této přednášce. (Mgr. Jan Tomáštík, SLO UP a FZÚ AV ČR, v.v.i., Olomouc)

12:00 Optické mikromanipulační techniky

Laserový svazek upravený optickými elementy umožňuje vytvořit takové rozložení světelného pole, že vykazuje mechanické působení na částice ve velikostech od desítek nanometrů až desítek mikrometrů. Během přednášky bude populární formou představena optická pinzeta, optický vír a další techniky umožňující přesouvat, rotovat a třídit živé i neživé objekty bez mechanického kontaktu pouze silou světla. (Ing. Petr Jákl, Ph.D., ÚPT AV ČR, v.v.i., Brno)

12:30 Možnosti vícekamerového snímání povrchů pro měření BTF

Vzhled povrchů je závislý na typu a směru osvětlení a směru pozorování, a proto je skutečný vjem povrchu  závislý na podmínkách jeho pozorování. To je problém při virtualizaci reálných objektů pro potřeby Průmyslu 4.0, kdy musí být věrné zobrazení povrchu reprezentováno skupinou tisíců snímků pořízených kombinací různých směrů osvětlení a pozorování. Přednáška pojednává o konstrukci a využití zařízení, které je schopné nasnímat uvedenou sadu tisíců snímků během několika minut a možnostech aplikací uvedených BTF dat. (doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D., ÚPRT FS ČVUT v spolupráci s KPGI ČVUT, Praha)

13:00 Optické vláknové sensory

Optická vlákna, která známe z každodenního života, nemusí sloužit jen v telekomunikacích. Přijďte se podívat na jedinečné aplikace a kouzla miniaturních vláknových sensorů chemických či fyzikálních jevů. (Dr. Ing. Ivan Kašík, ÚFE AV ČR, v.v.i., Praha)

13:30 Vláknové lasery – základní principy a aplikace

Vláknové lasery patří mezi nejpůsobivější úspěchy fotoniky posledních let. Poskytují hrubou sílu využitelnou pro řezání a sváření v průmyslu, ale lze je nalézt i v delikátních zařízeních vyvíjených pro dosud nejpřesnější měření frekvence a času. Na začátku současného rozmachu této technologie stál erbiem dopovaný vláknový zesilovač, který byl jednou z klíčových komponent umožňující rychlý rozvoj internetu. Přednáška přiblíží posluchačům základní principy činnosti vláknových laserů, některé jejich aplikace a představí vybrané výsledky výzkumu v tomto oboru v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. (Ing. Filip Todorov, Ph.D., ÚFE AV ČR, v.v.i., Praha)

.......................................................................................................................................................................................................................

Středa, 21.3.2018

10:00 Zobrazování optickými vlákny

Svazky optických vláken se již dlouho využívají v endoskopech pro přenášení obrazu. V posledních letech se však ukázalo, že přenést obraz se dá i jediným vláknem, což umožňuje pozorovat např. neurony v mozku s minimálním zásahem do tkáně. V přednášce vysvětlíme základní principy jednovláknového endoskopu a výklad doplníme experimenty. (Prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D., PřF MU, Brno)

10:30 LED a ich ďalší rozvoj

Historický vývoj a základné vlastnosti LED (Light-Emitting Diode). LED vyžarujúce biele svetlo a budúcnosť  ich aplikácií. LED v automobiloch. Organické LED (OLED) a možnosti ich využitia. Trendy vývoja a aplikácií vysoko svietivých LED. (prof. Ing. František Uherek, PhD., ÚEF FEI STU a MLC Bratislava)

11:00 Nanoštruktúry a ich využitie v LED a laserových diódach

Zmenšovanie rozmerov štruktúr prinieslo okrem zvýšenia hustoty prvkov v integrovaných obvodoch aj ďaľší benefit v podobe možnosti vytvárania štruktúr veľkých jednotky až desiatky nanometrov, ktoré dokážu do vysokej miery ovplyvniť vlastnosti optoelektronických prvkov ako sú LED a laserové diódy. Implementáciou štruktúr ako sú nanobody, nanodrôty, nanotyčinky, nanočastice alebo fotonické štruktúry je možné zlepšoavať ich vlastnosti a pri tom obchádzať bežný problém mriežkového prispôsobenia a napätia v štruktúre, ktoré spôsobujú najmä vznik defektov v polovodičoch. (Doc. Jaroslav Kováč, Ph.D., ÚEF FEI STU v Bratislave)

11:30 Transformační optika a teorie neviditelnosti

Stát se neviditelným patřilo dlouho jen do oblasti fantazie. Díky moderní fyzice a optice se však neviditelnost v posledních deseti letech přiblížila realitě. V přednášce budou vysvětleny základní principy neviditelných plášťů a některé i experimentálně demonstrovány. (Prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D., PřF MU, Brno)

12:00 Využití kvantových procházek

V roce 1905, Karl Pearson zavedl pojem náhodná procházka. Tento model našel brzy uplatnění v mnoha různých oborech jako například biologie nebo ekonomie. Rozšíření do kvantové oblasti proto bylo přirozeným krokem. Ukážeme si, jak se kvantová procházka od klasické náhodné procházky liší a jaké jsou možnosti jejího využití. (Ing. Iva Bezděková, Katedra fyziky, VŠB-TU, Ostrava)

12:30 Interferometrie, jako prostředek pro měření povrchu hvězd

Využitím moderních teleskopů, vědci začínají odkrývat tajemství hlubokého vesmíru. Interferometrie je schopna například ukázat, jak vypadá povrch našich hvězdných sousedů. (Ing. Petr Skala, Katedra radioelektroniky, FEL ČVUT, Praha)

13:00 Optická vlákna

Optická vlákna dnes představují základní článek vysokorychlostních datových sítí. Přijďte a nechejte se vtáhnout do technologie výroby skleněných vláken tenkých jako lidský vlas. (Ing. Michal Kamrádek, ÚFE AV ČR, v.v.i., Praha)

13:30 Přenos přesné frekvence a času z atomových a optických hodin po fotonických sítích pro metrologické a průmyslové aplikace

Evropské státy jsou v současnosti světovými lídry ve výzkumu a vývoji řady unikátních technologií pro přenos přesné frekvence a času po optických vláknech v rámci celého kontinentu. Přednáška přináší průřezový přehled technik přenosu nejpřesnějších signálů z atomových i optických hodin, které jsou v současnosti v Evropě provozovány. (Ing. Ondřej Číp, Ph.D., ÚPT AV ČR, v.v.i., Brno)

14:00 Porovnání frekvenčních stabilit laserových normálů vlnové délky přes fotonické sítě

Optická vlákna dovolují přenášet kromě datového provozu také super stabilní vlnové délky z optických atomových hodin a to na velké vzdálenosti.  Ústav přístrojové techniky AV ČR a sdružení CESNET sestavili fotonickou trasu Brno – Praha o délce 306 km, která v současnosti přenáší vlnovou délku z normálového telekomunikačního laseru z ÚPT v Brně k normálovému laseru CESNET v Praze a dovoluje tak porovnávat jejich vzájemnou frekvenční stabilitu v reálném čase. (Mgr. Lenka Pravdová, Ph.D., ÚPT AV ČR, v.v.i., Brno)

............................................................................................................................................................................................................................

Čtvrtek, 21.3.2018

10:00 Optické bezkabelové spoje

Přednáška je zaměřena na představení optické bezkabelové komunikace, která využívá laserový svazek pro přenos informace. V rámci prezentace budou představeny základní vlastnosti a možnosti využití této bezdrátové technologie. (Ing. Lucie Hudcová, Ph.D., FEKT UREL VUT v Brně)

10:30 Moderní typy výkonových laserů v průmyslu a související technologie

V současné době dochází k velkému rozvoji laserových technologií v průmyslové praxi. Je to podmíněno novými typy pevnolátkových laserů, které „dospěly“ a jsou schopné nasazení ve výrobě 24/7. Jde o vláknové, diskové a polovodičové lasery. Oproti stávajícím plynovým CO2 laserům mají účinnost přesahující 50%, kratší pracovní vlnovou délku umožňující pro dopravu využít optických vláken a další pozitiva. Také díky tomu dochází k rozvoji základních technologií jako je řezání a svařování laserem ale tyto lasery přispívají i v oblasti kovového 3D tisku a dalších progresivních technologií. (Doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D., ÚPT AV ČR, v.v.i., Brno)

11:00 Solární články ve vesmíru

Přednáška bude popisovat vlastnosti a typy fotovoltaických článků využitých pro vesmírné technologie, jejich limity, charakterizace v nano měřítku a hlavní rozdíly oproti běžně používaným, dostupným článkům. (Ing. Nikola Papež, FEKT UF, VUT v Brně)

11:30 Pikosekundové lasery a přenos záření speciálními optickými vlákny

Přednáška se zabývá možnostmi generace krátkých impulsů s vysokými špičkovými výkony a jejich přenosem speciálními optickými vlákny. (Ing. Milan Frank, KFE FJFI ČVUT v Praze)

12:00 Pokrok v integrovaných součástkách pro fotonický paketový přenos a zpracování signálu

Nároky na výkon současných routerů jsou v současné době téměř vyčerpány pokud jde o rozšiřování frekvenčního pásma pro optické komunikace a signálový processing.  Je tedy klíčové vytvořit výkonově odpovídající fotonické struktury jako jsou paketové přepínače, multifrekvenční optické laserové zdroje, vlnové konvertory, širokopásmové optické zesilovače a.p. (Doc. Ing. Vítězslav Jeřábek, CSc., FEL ČVUT Praha)

12:30 Světlo živých organismů

Prakticky všechny organismy a i obecně biologická hmota za přítomnosti kyslíku vyzařují malé množství světla v pásmu viditelných vlnových délek. Jelikož záření vzniká v důsledku chemických procesů doprovázejících metabolismus a stres, zkoumá se například jeho potenciální využití pro diagnostiku v medicíně. (Mgr. Petra Vahalová, ÚFE AV ČR, v.v.i., Praha)

13:00 – 13:30 Nano-optika na hranici jednoho proteinu

Ačkoli je mikroskopie z vědeckého hlediska již 150 let uzavřenou kapitolou fyziky, poslední dvě dekády vývoje moderních optických metod ukazují, že se stále dokážeme posouvat k detailnějšímu zobrazení hmoty. V přednášce se zaměřím na pokročilé metody ultracitlivé mikroskopie a seznámím posluchače s možnostmi sledování pohybu na úrovni jednotlivých molekul proteinů. (Marek Piliarik Ph.D., ÚFE AV ČR, v.v.i., Praha)

13:30 Optické senzory založené na dvojlomných polyméroch

Niektoré bežne dostupné polyméry vykazujú fotoelastické vlastnosti.  Vďaka nim možno tieto polyméry využiť na konštrukciu senzorov tlaku, deformácie, zaťaženia alebo ich využiť na meranie hmotnosti objektov. (Norbert Tarjányi, Ph.D., KF EF ŽU, Žilina)

14:00 Fotonika – technológie svetla na čipe

Hra farieb v prírode je nielen úžasná pre oko, ale sa stala motorom rozvoja najmodernejších technológií. Spojenie nanoštruktúr, ktoré vytvárajú metalický lesk na krídlach motýľa, optiky a nanotechnológií otvára nové možnosti využitia svetla. (Prof. Ing. Dušan Pudiš, Ph.D., Oddelenie optiky a fotoniky, KF EF ŽU, Žilina)

 

Video-prohlídka veletrhu AMPER 2018

 

ZLATÝ AMPER
AMPER MOTION

 

 

 

 

 

FÓRUM AUTOMATIZACE
FÓRUM OPTONIKA
FÓRUM ENERGETIKY
AMPER SMART CITY
AMPER STARTUP
Celostátní setkání elektrotechniků

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA AMPER 2019

 

FOTOGALERIE AMPER 2018

 

AMPER na Facebooku


Úvod / AMPER 2018 / FÓRUM OPTONIKA 2018


27. Mezinárodní veletrh
elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení

19.-22.3.2019

Místo konání: Výstaviště Brno


Hlavní navigace:

Amper