FÓRUM OPTONIKA 2019

Fórum pořádala Česká a Slovenská společnost pro fotoniku, hlavním odborným garantem byla paní doktorka Dagmar Senderáková, CSc. Fórum nabídlo odborníkům, obchodníkům, ale i široké veřejnosti, vše z oborů optiky a fotoniky.

Mezi diskutovynými tématy byly zmíněny lasery a jejich využití ve výzkumu, senzory, optické vlnovody, fotonická komunikace a fotonické sítě, analýza a využití nanostruktur a mnohé další.

 

Fórum se konalo v hale F, stánek F 2.33. 


Čas, místo konáníNázev akce
Úterý
19. 3. 2019
10:00 - 10:30

Otevření fóra
RNDr. Dagmar Senderáková, CSc.
Informace o České a Slovenské společnosti pro fotoniku, která zabezpečuje Fórum OPTONIKA. Krátké seznámení se s fotonikou, která je součástí výzkumu, praktických aplikací ale i každodenního života jednotlivce.

10:30 - 11:00
Světelné motory
Ing. Petr Jákl, Ph.D.
Síly světla je možné využít ve stále větší škále aplikací jak v mikrosvětě, tak v kosmickém prostoru. Přednáška bude věnovaná úvodu k základnímu pochopení mechanismu optických sil a přehledu experimentů z oblasti vesmírných letů, mikroskopie, mikrobiologie, molekulární chemie a lékařství.
11:00 - 11:30
Česká stopa v astrofyzice
Mgr. Jan Tomáštík
Vesmír a jeho tajemství už mnoho let pomáhají rozlousknout i čeští vědci. Ti přispívají nejen badatelstvím a výzkumem, ale i konstrukcí teleskopů na opačné straně planety. Vysokoenergetické kosmické záření je totiž jeden z potenciálně nejzajímavějších nositelů informace z hlubokého vesmíru a detektory z Olomouce se zaměřují právě na jejich zachycení. To vše se dozvíte v této přednášce.
11:30 - 12:00

Moderní měření tvaru rozsáhlých optických povrchů
Mgr. Stanislav Michal
Data získaná měřením tvaru plochy jsou důležitou informací nutnou ke zpřesnění výrobního procesu a pro finální kontrolu každého optického dílu. V přednášce je zmíněno několik možných metod mapování rozsáhlých optických povrchů. Detailněji je pak popsána metoda Swinging arm profilometru (SAP), její princip a vývoj, kterým prošla na pracovišti SLO v Olomouci
12:00 - 12:30
Optiké planární vlnovody: technologie, materiály a použití v praxi
Doc. Ing. Václav Prajzler, Ph.D.
Přednáška pojednává a principu vedení optického signálu v optických planárních vlnovodech, dále pak o technologických procesech výroby a použití planárních vlnovodů v praxi.
12:30 - 13:00

Senzorické struktury pro zesílení odezvy v Ramanově spektroskopii
Ing. David Mareš
Výzkum a vývoj zaměřený na povrchem zesílený Ramanův rozptyl (SERS). Speciální struktury zesilují užitečný signál vyhodnocovaného analytu a citlivost detekce až 1010-krat. Využití pokročilých nanostruktur s nanočásticemi umožňuje monitorování a detekci chemických a biologických sloučenin s velkým rozlišením nebo analyty o množství od jedné molekuly.

13:00 - 13:30

Rozšíření vlnové šířky pásma optických zesilovačů využitím opticky aktivních iontů bismuthu
Ing. Jiří Šmejcký
V současné době se využívají optické zesilovače pro vysokokapacitní optické komunikační systémy v úzkém spektrálním C pásmu 1530-1560 nm, určeným šířkou pásma vláknových zesilovačů dopovaných erbiem (EDFA) nebo  planárních zesilovačů  (EDPA ). Tuto oblast lze však rozšířit o pásmo L až do vlnových délek 1610 nm, kde je optická ztráta telekomunikačních vláken nižší než 0,1 dB / km, kombinujeme-li opticky aktivní ionty erbia a bismuthu s vhodným modifikátorem, kupř. Ge. V tomto ohledu má velký význam vývoj optických zesilovačů s šířkou zesilované spektrální oblasti větší než 80 nm. V příspěvku  jsou shrnuty výsledky výzkumu v této oblasti. 

13:30 - 14:00
Interferometrické metody vyšetřování různýh vlastností materiálů
Doc. Norbert Tarjányi, Ph.D.
Optické interferometre sú zariadenia, pomocou ktorých dokážeme usmerniť optické vlny tak, aby spolu interferovali a výsledok tejto želanej interferencie následne sledovať a vyhodnocovať. Optické interferometre patria k jedným z najpresnejších zariadení pomocou ktorých je možné merať zmeny optických dráh na úrovni vlnovej dĺžky použitého optického žiarenia. To nám umožňuje detailne vyšetrovať rozličné vlastnosti materiálov. Prednáška bude obsahovať stručný úvod do problematiky interferencie svetla a interferometrov a niekoľko príkladov praktického využitia interferometrických metód.
Středa 
20. 3. 2019
10:00 – 10:30

Multiferroické materiály za pokojové teploty
Dinara Sobola, Ph.D.
Multiferroika jsou perspektivní materiály pro mikroelektroniku, spintroniku a senzorické technologie.  Multiferroika kombinují pokročilé vlastnosti minimálně dvou ze třech typů materiálů: feromagnetika, feroelektrika a feroelastika. Přednáška je věnována problematice přípravy těchto materiálů a možným perspektivám jejich využití za normálních podmínek.

10:30 – 11:00

Analýza rozhraní v nano měřítku pomocí elektronového mikroskopu a techniky EBIC
Ing. Nikola Papež
Potřebujeme-li lokalizovat pn přechod, jeho různé nehomogenity nebo pozorovat defekty v polovodičích, optické mikroskopy se jíž dostávají na hranici jejich použití a naskytuje se možnost využít mikroskop elektronový. Místo fotonů nám pak pro mnohem přesnější interpretaci poslouží elektrony a technika EBIC, o které si v této přednášce povíme více.

11:00 – 11:30

Zobrazování optickými vlákny
Prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
Svazky optických vláken se již dlouho využívají v endoskopech pro přenášení obrazu. V posledních letech se však ukázalo, že přenést obraz se dá i jediným vláknem, což umožňuje pozorovat např. neurony v mozku s minimálním zásahem do tkáně. V přednášce vysvětlíme základní principy jednovláknového endoskopu a výklad doplníme experimenty.

11:30 - 12:00

Optické metody při studiu magnetických vlastností látek
Mgr. Jana Trojková, Ph.D.
Přednáška pojednává o magneto-optických experimentálních metodách s důrazem na zobrazování magnetických domén.

12:00 – 12:30   

Transformační optika a teorie neviditelnosti
Prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
Stát se neviditelným patřilo dlouho jen do oblasti fantazie. Díky moderní fyzice a optice se však neviditelnost v posledních deseti letech přiblížila realitě. V přednášce budou vysvětleny základní principy neviditelných plášťů a některé i experimentálně demonstrovány.

12:30 - 13:00 Moderní teleskopy a jiné systémy pro pokročilé snímkování
Ing. Petr Skála
Poslední vývoj na poli astronomické techniky umožňuje netušené možnosti snímkování astronomických objektů a událostí. Stručné seznámení se základními principy té nejpokročilejší pozorovací techniky s ukázkami nedávných výsledků.
13:00 - 13:30 Kompaktní vysokovýkonné diodově čerpané pevnolátkové pulzní lasery pro aplikovaný výzkum, vývoj a průmysl
Ing. Jan Vanda, Ph.D.
Prudký rozvoj  laserových technologií v poslední dekádě je vyvolán především stále širším nasazením laserů v mnoha oblastech lidských činností, od základního výzkumu až po sériovou výrobu. S rozvojem technologií stoupají i požadavky na samotné lasery nejen s ohledem na výkon, ale i na spolehlivost a hospodárnost provozu. Pevnolátkové pulzní lasery jsou technologií umožňující splnit velkou část těchto požadavků, a proto je jim i věnována velká pozornost ve výzkumu i vývoji a díky tomu jsou v současnosti běžně k dispozici lasery schopné vyvolat teplotu jako je na povrchu slunce. Tuto schopnost lze pak využít pro efektivní obrábění dříve neobrobitelných materiálů, úpravu jejich povrchů, ale také pro výzkum interakce hmoty s extrémně vysokými energiemi, objevování nových vlastností a posouvání znalostí do nových oblastí.
13:30 - 14:00 Pokročilé technologie úpravy a obrábění materiálů využívající pulzních laser
Ing. Marek Böhm
Komerčně dostupné a využívané lasery lze najít už téměř ve všech oblastech průmyslu, od popisování obalových materiálů až po výrobu lopatek tryskových turbín. Pokrok v laserových technologiích a dostupné spolehlivé a efektivní pulzní laserové zdroje umožnily rozvoj technologií úpravy a obrábění materiálů ve všech směrech, kde často nahradily konvenční metody díky větší účinnosti a efektivitě. Zároveň pulzní lasery vytvořily oblast nových aplikací, které dříve nebyly realizovatelné. Mezi takové oblasti patří zejména úpravy fyzikálních vlastností materiálu, jako šokové opracování povrchů, nebo výroba supersmáčivých a superodpudivých ploch, ale také například mikroobrábění exotických i běžných materiálů.
Čtvrtek
21. 3. 2019

10:00 – 10:30

Extrémně přesné měření času průletu nabitých částic
Mgr. Tomáš Komárek
V Olomouci vyvíjíme částicový detektor, který pomocí Čerenkovova záření extrémně přesně měří čas. I světlo v rámci našeho rozlišení urazí pouze milimetry – právě takovou přesnost potřebujeme na LHC, největším urychlovači na světě.

10:30 – 11:00

Využití šlírové metody pro studium laserového dělení materiálu
Doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.
Laserový dělící proces je z fyzikálního hlediska komplikovanou záležitostí. Jednou z klíčových rolí hraje řezný plyn, jehož proudění odstraňuje laserem natavený materiál z řezné spáry. Plyn proudící skrze řeznou spáru nelze pozorovat přímo, neboť je obklopen kovem. Prakticky jedinou možností jak toto proudění zpřístupnit studiu je nahradit kov skleněným blokem s vytvořenou řeznou spárou, a proudění pak vizualizovat pomocí šlírové metody. Byla provedena řada experimentů s procesními parametry stejnými jak v reálném řezném procesu a získána řada experimentálních dat – šlírogramů zobrazujících proudění uvnitř řezné spáry. Tyto experimenty prokázaly, že rozložení rychlostního pole je poměrně komplikované.

11:00 – 11:30

Nanoštruktúry a ich využitie v LED a laserových diódach
Doc. Jaroslav Kováč, Ph.D.
Zmenšovanie rozmerov štruktúr prinieslo okrem zvýšenia hustoty prvkov v integrovaných obvodoch aj ďaľší benefit v podobe možnosti vytvárania štruktúr veľkých jednotky až desiatky nanometrov, ktoré dokážu do vysokej miery ovplyvniť vlastnosti optoelektronických prvkov ako sú LED a laserové diódy. Implementáciou štruktúr ako sú nanobody, nanodrôty, nanotyčinky, nanočastice alebo fotonické štruktúry je možné zlepšoavať ich vlastnosti a pri tom obchádzať bežný problém mriežkového prispôsobenia a napätia v štruktúre, ktoré spôsobujú najmä vznik defektov v polovodičoch.

11:30 – 12:00
 

Nové směry v optické bezkabelové komunikaci
Doc. Ing. Lucie Hudcová, Ph.D.
Přednáška je zaměřena na představení možnosti využití optických bezkabelových spojů ve 21.  století. Součástí prezentace bude představení fotonické komunikace a komunikace ve viditelné oblasti spektra.

12:00 – 12:30

Pikosekundové Ramanovské lasery
Ing. Milan Frank
Přednáška se zabývá možnostmi generace krátkých impulsů s vysokými špičkovými výkony pomocí stimulovaného Ramanova rozptylu. 
12:30 – 13:00

Evropská síť pro přenos přesné frekvence a času z atomových a optických hodin
Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
Výzkum a vývoj v oblasti přenosů přesné frekvence a času je doménou Evropy, kde je k dispozici hustá síť fotonických vláken napříč celým kontinentem. Přednáška přináší průřezový přehled technik přenosu nejpřesnějších signálů z atomových i optických hodin, které jsou v současnosti v Evropě provozovány.

13:00 - 13:30 Přenosy optických frekvencí po optických vláknech v České republice
Mgr. Lenka Pravdová, Ph.D.
Optická vlákna dovolují přenášet kromě datového provozu také super stabilní vlnové délky z optických atomových hodin a to na velké vzdálenosti.  Představujeme současný stav fotonických sítí v České republice, které přenášejí tyto signály pro průmyslové aplikace.
13:30 - 14:00 3D fotonické technológie pre aplikácie na čipe a optickom vlákne
Prof. Ing. Dušan Pudiš, Ph.D.
Moderné 3D submikrometrové laserové technológie založené na polyméroch otvárajú novú platformu pre výrobu nových fotonických komponentov. Tieto môžu byť priamo integrované na čip alebo na optické vlákno a môžu vytvárať širokú škálu senzorových zariadení.


Reportáž z veletrhu AMPER 2019

 

  


 

 

AMPER na Facebooku


Úvod / PROGRAM / FÓRUM OPTONIKA


28. Mezinárodní veletrh
elektrotechniky, energetiky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení

17.-20.3.2020

Místo konání: Výstaviště Brno


Hlavní navigace:

Amper